Onvoorzien puin in de grond zorgt voor allerlei extra kosten. Moet je hiervoor zelf opdraaien of niet? In dit artikel kijken we naar mogelijke verborgen gebreken en oplossingen.

MELDINGSPLICHT

Een verkoper die weet dat een perceel grond puin bevat, moet dit duidelijk melden aan de koper. Doet hij dit niet, dan wordt het probleem aanzien als een verborgen gebrek. De koper kan dan een tegemoetkoming vragen of zelfs de verkoop ontbinden.

In het compromis staat meestal een clausule dat het perceel verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Dit is een geldige vrijwaringsclausule als de verkoper te goeder trouw handelde (en dus niets wist over het puin).

HET BODEMONDERZOEK

Voor de meeste grondwerken is een bodemonderzoek verplicht. Dit rapport toont mogelijke gebreken, zoals een hoog puingehalte of andere vervuilingen. Op basis hiervan maakt men een plan van aanpak om de grond te reinigen.

VERWERKING

Wat er met de puinhoudende grond gebeurt, hangt af van het steengehalte.

<25% bodemvreemde stenen

Wil je deze grond binnen de kadastrale werkzone gebruiken, dan is een zeving niet verplicht. Voor toepassingen buiten de kadastrale werkzone is het maximaal toelaatbare gehalte steenpuin 5%.

25% – 75% bodemvreemde stenen

Dit noemt men een gemengde afvalstroom. Deze grond wordt eerst gezeefd en nadien volgens de grondverzetsregeling behandeld.

>75% bodemvreemde stenen

Bij zulke hoge percentages categoriseert men de grond als bouw- en sloopafval. Een breker zal dit puin behandelen.

TER PLAATSE OF EXTERN

Bij grote hoeveelheden brengen we een zeef naar de werf om het ter plaatste te behandelen. Gaat het om kleinere volumes? Dan is het voordeliger om de grond en stenen naar een breekwerf te transporteren.

BODEMVERONTREINIGING

Puin gaat soms gepaard met vervuiling. Denk bijvoorbeeld aan een grond die men in het verleden ophoogde met asbesthoudend sloopafval. In dit geval is mogelijks een bodemsanering verplicht.